بروز خطا
   [message]
اشتراک در سوال
رای ها
[dataList]

نمایش تعداد متن معلوم !

سجاد  7 ماه پیش  5 ماه پیش
+1 0

سلام دوستان من یه صفحه طراحی کردم و می خوام توش 10 تا متن نشون بده و وقتی یازده تا شد با زدن شماره دو متن های یازده تا 20 رو نشون بده باید چطور طراحی کنم؟

+1 0
با سلام . اگر آموزش ها را خوب مطالعه کرده باشید کافیست با ajax هر دفعه از یک تعداد خاص تا یک تعداد خاص را اضافه کنید. (7 ماه پیش)
+1 0
بله هنوز به اونجا نرسید ه بودم که موضوع مربوطه پیجیشن بود و استاد آموزش داده بودن (6 ماه پیش)
0 0
اووووواتمممدر (5 ماه پیش)
 برای این سوال 1 پاسخ وجود دارد.
پاسخ به سوال 
libcode  6 ماه پیش
0 0

با سلام سورس آماده به این شکل هست :

 

function pagination($url, $showCount, $activeClass, $deactiveClass, $currentPageIndex, $pageCount, $jsFunction = null, $before = null, $after = null){
ob_start();
?>

<?if($jsFunction == null){
$tags = 'a';
$action = 'href="' . $url . '/#"';
} else {
$tags = 'span';
$action = 'onclick="' . $jsFunction . '(#)"';
}?>

<?$replaceAction = str_replace('#', '1', $action)?>
<?if($currentPageIndex == 1){ $class = $deactiveClass; ?>
<<?=$tags?> class="<?=$class?>">1</<?=$tags?>>
<? } else { $class = $activeClass;?>
<<?=$tags?> <?=$replaceAction?> class="<?=$class?>">1</<?=$tags?>>
<? } ?>

<?if($currentPageIndex == 1){ $before = null; }?>
<?if($currentPageIndex == $pageCount){ $after = null; }?>

<span> ... </span>
<?if($before != null){?>
<?$replaceAction = str_replace('#', $currentPageIndex-1, $action)?>
<<?=$tags?> <?=$replaceAction?> class="<?=$activeClass?>"><?=$before?></<?=$tags?>>
<? } ?>

<? for ($i=$currentPageIndex-$showCount; $i<=$currentPageIndex+$showCount; $i++){ ?>
<?if($i <= 1){ continue; }?>
<?if($i >= $pageCount){ continue; }?>
<?if($i == $currentPageIndex){ ?>
<<?=$tags?> class="<?=$deactiveClass?>"><?=$i?></<?=$tags?>>
<? } else { ?>
<?$replaceAction = str_replace('#', $i, $action)?>
<<?=$tags?> <?=$replaceAction?> class="<?=$activeClass?>"><?=$i?></<?=$tags?>>
<? } ?>
<?}?>

<?if($after != null){?>
<?$replaceAction = str_replace('#', $currentPageIndex+1, $action)?>
<<?=$tags?> <?=$replaceAction?> class="<?=$activeClass?>"><?=$after?></<?=$tags?>>
<? } ?>
<span> ... </span>

<?if($currentPageIndex == $pageCount){ $class = $deactiveClass; ?>
<<?=$tags?> class="<?=$class?>"><?=$pageCount?></<?=$tags?>>
<? } else { $class = $activeClass;?>
<?$replaceAction = str_replace('#', $pageCount, $action)?>
<<?=$tags?> <?=$replaceAction?> class="<?=$class?>"><?=$pageCount?></<?=$tags?>>
<? } ?>
<?
$output = ob_get_clean();
return $output;
}

و نحوه ی استفاده به این شکل هست (با php):

<?=pagination('/notes-v2/note/catalog', 2, 'btn-page', 'btn-page-deactive', $pageIndex, $pageCount);?>

و با ajax به این شکل :

<?=pagination('/notes-v2/note/catalog', 2, 'btn-page', 'btn-page-deactive', $pageIndex, $pageCount, 'getPage', 'قبلی', 'بعدی');?>

و سورس کل صفحه ی ajax-catalog.php :

<?=pagination('/notes-v2/note/catalog', 2, 'btn-page', 'btn-page-deactive', $pageIndex, $pageCount);?>

<br>
<br>
<hr>
<br>

<?=pagination('/notes-v2/note/catalog', 2, 'btn-page', 'btn-page-deactive', $pageIndex, $pageCount, 'getPage', 'قبلی', 'بعدی');?>

<br>
<br>
<div id="notes">
<ul class="tac todo-header">
<li>انجام</li>
<li>حذف</li>
<li>عنوان</li>
<li>توضیحات</li>
<li>زمان</li>
</ul>
<? if($records == null){ $records = array();}?>
<? foreach($records as $record){ ?>
<?$isDone = $record['isDone']?>
<?if($isDone){
$doneClass = "done";
} else {
$doneClass = "pending";
}?>
<ul class="todo-entry <?=$doneClass?>">
<li class="tac"><span onclick="noteToggle(this, <?=$record['note_id']?>)" id="removing">*</span></li>
<li class="tac"><span onclick="noteRemove(this, <?=$record['note_id']?>)" id="doning">-</span></li>
<li class="tar"><?=$record['title']?></li>
<li class="tar"><?=$record['description']?></li>
<li class="tar"><?=jDate("Y M d", $record['eventTime'])?></li>
</ul>
<? }?>
<br>
<div class="tal">
<a class="btn" href="<?=baseUrl()?>/note/submit">درج یادآور</a>
</div>
</div>

پاسخگویی و مشاهده پاسخ های این سوال تنها برای اعضای ویژه سایت امکان پذیر است .
چنانچه تمایل دارید به همه بخش ها دسترسی داشته باشید میتوانید از این بخش لایسنس این آموزش را خریداری نمایید .