بروز خطا
   [message]
اشتراک در سوال
رای ها
[dataList]
عدم نمایش تصویر مطابق با تعداد اشتباهات در پروژه Hangman 
عبدالمجید چمران  5 روز پیش  5 روز پیش
0 0

 
package com.example.majid.hangman;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {// START CODES //// Define wordDashed
private String wordDashed;
// END wordDashed//counter Fail button
private int failCount = 0;// define Function selectWord
public String selectWord(){
return "hello world";
}
// END Function selectWord//Start Activiry Main
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);// add --- into wordSelect
final String word = selectWord();
wordDashed = "";
for (int i = 0; i < word.length(); i++) {
if (word.charAt(i) != ' ') {
wordDashed += '-';
} else {
wordDashed += ' ';
}
}
//// END > add --- into wordSelectfinal ImageView img_face = (ImageView) findViewById(R.id.img_face);
img_face.setImageResource(R.drawable.face_1);
final TextView txt_word = (TextView) findViewById(R.id.txt_word);
txt_word.setText(wordDashed);// Start casting buttons
TextView a = (TextView) findViewById(R.id.a);
TextView b = (TextView) findViewById(R.id.b);
TextView c = (TextView) findViewById(R.id.c);
TextView d = (TextView) findViewById(R.id.d);
TextView e = (TextView) findViewById(R.id.e);
TextView f = (TextView) findViewById(R.id.f);
TextView g = (TextView) findViewById(R.id.g);
TextView h = (TextView) findViewById(R.id.h);
TextView i = (TextView) findViewById(R.id.i);
TextView j = (TextView) findViewById(R.id.j);
TextView k = (TextView) findViewById(R.id.k);
TextView l = (TextView) findViewById(R.id.l);
TextView m = (TextView) findViewById(R.id.m);
TextView n = (TextView) findViewById(R.id.n);
TextView o = (TextView) findViewById(R.id.o);
TextView p = (TextView) findViewById(R.id.p);
TextView q = (TextView) findViewById(R.id.q);
TextView r = (TextView) findViewById(R.id.r);
TextView s = (TextView) findViewById(R.id.s);
TextView t = (TextView) findViewById(R.id.t);
TextView u = (TextView) findViewById(R.id.u);
TextView v = (TextView) findViewById(R.id.v);
TextView w = (TextView) findViewById(R.id.w);
TextView x = (TextView) findViewById(R.id.x);
TextView y = (TextView) findViewById(R.id.y);
TextView z = (TextView) findViewById(R.id.z);
// END casting buttons// Buttons code
View.OnClickListener Licener = new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View view) {
TextView TextView = (TextView) view;
String id = TextView.getResources().getResourceEntryName(TextView.getId());
TextView.setVisibility(View.INVISIBLE);
char letter = id.charAt(0);
if (word.toLowerCase().contains(id)) {
for (int i = 0; i < word.length(); i++) {
if (word.charAt(i) == letter) {
char[] wordDashedcharArray = wordDashed.toCharArray();
wordDashedcharArray[i] = letter;
wordDashed = new String(wordDashedcharArray);
txt_word.setText(wordDashed);
} else {
failCount++;
int imageId = R.drawable.face_1;
img_face.setImageResource(R.drawable.face_2);
switch (failCount) {
case 1: imageId = R.drawable.face_2; break;
case 2: imageId = R.drawable.face_3; break;
case 3: imageId = R.drawable.face_4; break;
case 4: imageId = R.drawable.face_5; break;
case 5: imageId = R.drawable.face_6; break;
case 6: imageId = R.drawable.face_7; break;
case 7: imageId = R.drawable.face_8; break;
case 8: imageId = R.drawable.face_9; break;
}
img_face.setImageResource(imageId);
}
}
}
}
};
// END button codes// Define licener buttons
a.setOnClickListener(Licener);
b.setOnClickListener(Licener);
c.setOnClickListener(Licener);
d.setOnClickListener(Licener);
e.setOnClickListener(Licener);
f.setOnClickListener(Licener);
g.setOnClickListener(Licener);
h.setOnClickListener(Licener);
i.setOnClickListener(Licener);
j.setOnClickListener(Licener);
k.setOnClickListener(Licener);
l.setOnClickListener(Licener);
m.setOnClickListener(Licener);
n.setOnClickListener(Licener);
o.setOnClickListener(Licener);
p.setOnClickListener(Licener);
q.setOnClickListener(Licener);
r.setOnClickListener(Licener);
s.setOnClickListener(Licener);
t.setOnClickListener(Licener);
u.setOnClickListener(Licener);
v.setOnClickListener(Licener);
w.setOnClickListener(Licener);
x.setOnClickListener(Licener);
y.setOnClickListener(Licener);
z.setOnClickListener(Licener);
// END licener buttons}
}
 برای این سوال 1 پاسخ وجود دارد.
پاسخ به سوال 
عبدالمجید چمران  5 روز پیش
0 0

فقط و فقط با چهار بار اشتباه کردن فقط تصویر از face_1 به face_2 تغییر می کند.

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید


پاسخگویی و مشاهده پاسخ های این سوال تنها برای اعضای ویژه سایت امکان پذیر است .
چنانچه تمایل دارید به همه بخش ها دسترسی داشته باشید میتوانید از این بخش لایسنس این آموزش را خریداری نمایید .