بروز خطا
   [message]
اشتراک در سوال
رای ها
[dataList]
جابجایی دکمه ها در گوشی Samsung Note 8 برای ماشین حساب  
Amirho707  1 هفته پیش  1 هفته پیش
0 0

با سلام ماشین حسابی طراحی کردم بعد از آموزش استاد و برای دوستانم ارسال کردم ، اما در گوشی یکی از دوستانم که مدلش در بالای سوال نوشتم دکمه ها جابجا شده درحالی که در گوشی های دیگه کاملا درست است . کسی میتواند کمک کند ؟ حتی نوع لایه هام رو هم عوض کردم و از ConstraintLayout استفاده کردم ، اما باز دکمه ها جابجا نمایش داده میشوند . 

+1 0
سورس پروژتون رو بزارید تا اگه بتونیم راهنماییتون کنیم، احتمالا xml کافی باشه (1 هفته پیش)
0 0
کد Xml اش فرستادم اگر کسی میتواند کمک کند ، ممنون میشم بگه کجا اشتباه و یا چیزی کم گذاشتم . (1 هفته پیش)
 برای این سوال 2 پاسخ وجود دارد. مشاهده پاسخ صحیح
پاسخ به سوال 
Amirho707  1 هفته پیش
0 0

آنچه که فهمیدم در اندروید 9 به بالا و اندروید 10 این اپلیکیشن دکمه هاش جابجا نشان میده . این کد xml اش :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".MainActivity">

<LinearLayout
android:id="@+id/linearLayout8"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:orientation="horizontal"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/guideline"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

<Button
android:id="@+id/btn_test"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="match_parent"
android:text="Test"
android:textColor="#000000"
android:textSize="8dp"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
tools:layout_editor_absoluteY="16dp" />

<TextView
android:id="@+id/textView11"
android:layout_width="200dp"
android:layout_height="match_parent"
android:gravity="center"
android:text="Standard"
android:textColor="#000000"
android:textSize="18dp"
android:visibility="visible"
app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/btn_test"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

<TextView
android:id="@+id/textView12"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1" />

<Button
android:id="@+id/button10"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="match_parent"
android:textColor="#f8ffff"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</LinearLayout>

<androidx.constraintlayout.widget.Guideline
android:id="@+id/guideline"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal"
app:layout_constraintGuide_percent="0.07" />

<LinearLayout
android:id="@+id/linearLayout7"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:orientation="vertical"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/guideline2"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/guideline">

<TextView
android:id="@+id/txt_history"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:layout_margin="1dp"
android:layout_weight="0.4"
android:gravity="bottom|right"
android:textColor="#45484D"
android:textSize="18dp"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="parent" />

<TextView
android:id="@+id/txt_result"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:layout_margin="1dp"
android:layout_weight="0.6"
android:gravity="right|top"
android:text="0"
android:textColor="#000000"
android:textSize="38dp"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txt_history" />

</LinearLayout>

<androidx.constraintlayout.widget.Guideline
android:id="@+id/guideline2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal"
app:layout_constraintGuide_percent="0.27" />

<LinearLayout
android:id="@+id/linearLayout6"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/linearLayout5"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/guideline2">

<TextView
android:id="@+id/txt_MC"
style="@style/TextM"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="0.16"
android:height="40dp"
android:text="MC"
android:textColor="#000000"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txt_result" />

<TextView
android:id="@+id/txt_MR"
style="@style/TextM"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="0.16"
android:height="40dp"
android:text="MR"
android:textColor="#000000"
tools:layout_editor_absoluteX="89dp"
tools:layout_editor_absoluteY="161dp" />

<TextView
android:id="@+id/txt_MPlus"
style="@style/TextM"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="0.16"
android:height="40dp"
android:text="M+"
android:textColor="#000000"
tools:layout_editor_absoluteX="279dp"
tools:layout_editor_absoluteY="161dp" />

<TextView
android:id="@+id/txt_MMinus"
style="@style/TextM"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="0.16"
android:height="40dp"
android:text="M-"
android:textColor="#000000"
app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/txt_MC"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txt_result" />

<TextView
android:id="@+id/txt_MS"
style="@style/TextM"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="0.16"
android:height="40dp"
android:text="MS"
android:textColor="#000000"
tools:layout_editor_absoluteX="144dp"
tools:layout_editor_absoluteY="161dp" />

<TextView
style="@style/TextM"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="0.16"
android:height="40dp"
android:text="Mˇ"
android:textColor="#000000"
tools:layout_editor_absoluteX="212dp"
tools:layout_editor_absoluteY="161dp" />

</LinearLayout>

<LinearLayout
android:id="@+id/linearLayout5"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:orientation="horizontal"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/linearLayout4"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/linearLayout6">

<Button
android:id="@+id/btn_leftOver"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="%"
android:text="%"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_radical"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="√"
android:text="√"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_twice"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="^"
android:text="x^2"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_1divisionx"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="1/x"
android:text="1/x"
android:textSize="18dp" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
android:id="@+id/linearLayout4"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:orientation="horizontal"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/linearLayout3"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/linearLayout5">

<Button
android:id="@+id/btn_clearEntity"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:text="CE"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_clear"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:text="C"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_back"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:text="«"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_division"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="÷"
android:text="÷"
android:textSize="18dp" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
android:id="@+id/linearLayout3"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:orientation="horizontal"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/linearLayout2"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/linearLayout4">

<Button
android:id="@+id/btn_7"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="7"
android:text="7"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_8"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="8"
android:text="8"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_9"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="9"
android:text="9"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_multiply"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="x"
android:text="x"
android:textSize="18dp" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
android:id="@+id/linearLayout2"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:orientation="horizontal"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/linearLayout1"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/linearLayout3">

<Button
android:id="@+id/btn_4"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="4"
android:text="4"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_5"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="5"
android:text="5"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_6"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="6"
android:text="6"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_minus"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="-"
android:text="—"
android:textSize="18dp" />

</LinearLayout>

<LinearLayout
android:id="@+id/linearLayout1"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:orientation="horizontal"
app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/linearLayout"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/linearLayout2">

<Button
android:id="@+id/btn_1"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="1"
android:text="1"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_2"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="2"
android:text="2"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_3"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="3"
android:text="3"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_plus"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="+"
android:text="+"
android:textSize="18dp" />

</LinearLayout>

<LinearLayout
android:id="@+id/linearLayout"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="0dp"
android:orientation="horizontal"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/linearLayout1">

<Button
android:id="@+id/btn_sign"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:text="±"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_0"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:tag="0"
android:text="0"
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_dot"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:text="."
android:textSize="18dp" />

<Button
android:id="@+id/btn_equal"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_weight="1"
android:text="="
android:textSize="18dp" />
</LinearLayout>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
پاسخ به سوال 
HamidDev  1 هفته پیش
+1 0

 پاسخ صحیح

به Linear Layout خودتون این دو خط زیر رو اضاف کنید :

 
android:layoutDirection="rtl"
android:layout_alignParentRight="true"

 

در صورتی که نمیخواید فقط همین صفحه راست چین شود بلکه تمایل دارید که کل اپلیکیشن شما راست چین شود ، در تگ مربوطه رو باید درون Manifest خودتون اعمال کنید ، درصورت تمایل اینجا اعلام کنید.


پاسخگویی و مشاهده پاسخ های این سوال تنها برای اعضای ویژه سایت امکان پذیر است .
چنانچه تمایل دارید به همه بخش ها دسترسی داشته باشید میتوانید از این بخش لایسنس این آموزش را خریداری نمایید .