بروز خطا
   [message]
اشتراک در سوال
رای ها
[dataList]
خطای no such table را چگونه رفع کنم؟اینم کدهای برنامه 
اندروید  1 هفته پیش  1 هفته پیش
0 0

package com.example.addapplication;


import android.content.ContentValues;

import android.content.Context;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;class DBAdapter extends SQLiteOpenHelper {
private Context main_context;
private static String databasePath;
private static String database_NAME = "Databases.ldb";
private static int database_VERSION = 2;
private static String TABLE;

static {
TABLE = "table1";
}


// public static ArrayList<Heros> herosArrayList = new ArrayList<>();
public static SQLiteDatabase database;

public DBAdapter(Context context) {
super(context, database_NAME, null, database_VERSION);

main_context = context;


databasePath = context.getDatabasePath(database_NAME).getPath();
}


@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase database) {
/*do nothing*/
}

@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase database, int oldVersion, int newVersion) {
/*do nothing*/
}


private boolean dbEXists() {
File f = new File(databasePath);
if (f.exists())
return true;
else
return false;

}


private boolean copydb() throws IOException {
{
try {
FileOutputStream out = new FileOutputStream(databasePath);
InputStream in = main_context.getAssets().open(database_NAME);

byte[] buffer = new byte[1024];
int ch;

while ((ch = in.read(buffer)) > 0) {
out.write(buffer, 0, ch);
}

out.flush();
out.close();
in.close();

return true;

} catch (Exception e) {
return false;
}

}
}


public void open () throws IOException {

if (dbEXists()) {
try {
File temp = new File(databasePath);
database = SQLiteDatabase.openDatabase(

temp.getAbsolutePath(), null, SQLiteDatabase.OPEN_READWRITE
);
} catch (Exception e) {

}
} else {
if (copydb())
open();


}
}

public boolean Thabtename(String name, String lastname, String nameCycle, String StartofClass,String EndofClass, String startCycle, String EndCycle,String Image) {
database = this.getWritableDatabase();
database = this.getReadableDatabase();

ContentValues result = new ContentValues();
result.put("Name", name);
result.put("Last", lastname);
result.put("NameCycle", nameCycle);
result.put("StartofClass", StartofClass);
result.put("EndofClass", EndofClass);
result.put("StartCycle", startCycle);
result.put("EndCycle", EndCycle);
result.put("CodeStudent", Image);


long insert = database.insert(TABLE, null, result);
if(insert==-1) {
return true;
} else{
return false;
}

}


public synchronized void close ()
{
database.close();
}

// public Cursor getAllcontact () {

// database = SQLiteDatabase.openOrCreateDatabase(MainActivity.Direction + "/Databases.ldb.accdb", null);
// Cursor cursor = database.rawQuery("SELECT * FROM Table1", null);


// while (cursor.moveToNext()) {
// int id = cursor.getInt(cursor.getColumnIndex("id"));
// String name = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("name"));
// String lastname = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("lastname"));
// String nameCycle = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("namecycle"));
// String ClassStart = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("StartofClass"));
// String EndofClass = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("EndofClass"));
// String startCycle = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("startCycle"));
// String EndCycle = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("EndCycle"));
// String Image = cursor.getString(cursor.getColumnIndex("Image"));

// Heros heros = new Heros(id, name, lastname, nameCycle, ClassStart, EndofClass, startCycle, EndCycle, Image);

//herosArrayList.add(heros);
}
// return cursor;
 برای این سوال پاسخی وجود ندارد.

پاسخگویی و مشاهده پاسخ های این سوال تنها برای اعضای ویژه سایت امکان پذیر است .
چنانچه تمایل دارید به همه بخش ها دسترسی داشته باشید میتوانید از این بخش لایسنس این آموزش را خریداری نمایید .