بروز خطا
   [message]
اشتراک در سوال
رای ها
[dataList]
کار نکردن enablechae 
127509  2 هفته پیش  2 هفته پیش
0 0

 

 کش مربوط به خواندن اطلاعات از سرور عمل نمیکنه و برای اینکه دوباره بتونم اطلاعات رو از سرور بگیرم باید یک بار دیگه شبیه ساز رو اجرا کنم تا اطلاعات رو جدید رو از سرور بگیره.کدها رو هم از پروژه ساخته شده کپی کردم اما باز هم فرقی نکرد

02-12 11:58:04.879 1382-1382/? W/SurfaceFlinger: couldn't log to binary event log: overflow.
02-12 11:58:04.963 2260-24357/? I/PBSessionCacheImpl: Deleted sessionId[1252765542066] from persistence.
02-12 11:58:05.012 2260-2260/? W/SearchService: Abort, client detached.
02-12 11:58:05.201 2748-2866/? I/Icing: Indexing 2DFA455842E3C6088AC294258C9902EE92831F96 from com.google.android.gms
02-12 11:58:05.257 1583-1688/? E/TaskPersister: File error accessing recents directory (directory doesn't exist?).
02-12 11:58:05.355 2748-2866/? I/Icing: Indexing done 2DFA455842E3C6088AC294258C9902EE92831F96
02-12 11:58:08.859 24382-24382/? W/ls: type=1400 audit(0.0:15191): avc: denied { getattr } for path="/vndservice_contexts" dev="rootfs" ino=5263 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:vndservice_contexts_file:s0 tclass=file permissive=0
02-12 11:58:10.016 2260-20317/? I/EventLogSendingHelper: Sending log events.
02-12 11:58:13.859 24398-24398/? W/ls: type=1400 audit(0.0:15208): avc: denied { getattr } for path="/vndservice_contexts" dev="rootfs" ino=5263 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:vndservice_contexts_file:s0 tclass=file permissive=0
02-12 11:58:18.859 24414-24414/? W/ls: type=1400 audit(0.0:15225): avc: denied { getattr } for path="/vndservice_contexts" dev="rootfs" ino=5263 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:vndservice_contexts_file:s0 tclass=file permissive=0
02-12 11:58:19.206 1583-1597/? E/memtrack: Couldn't load memtrack module
02-12 11:58:19.206 1583-1597/? W/android.os.Debug: failed to get memory consumption info: -1
02-12 11:58:19.305 1583-1601/? E/BatteryStatsService: modem info is invalid: ModemActivityInfo{ mTimestamp=0 mSleepTimeMs=0 mIdleTimeMs=0 mTxTimeMs[]=[0, 0, 0, 0, 0] mRxTimeMs=0 mEnergyUsed=0}
02-12 11:58:23.859 24431-24431/? W/ls: type=1400 audit(0.0:15242): avc: denied { getattr } for path="/vndservice_contexts" dev="rootfs" ino=5263 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:vndservice_contexts_file:s0 tclass=file permissive=0
02-12 11:58:24.899 1583-1597/? E/memtrack: Couldn't load memtrack module
02-12 11:58:24.899 1583-1597/? W/android.os.Debug: failed to get memory consumption info: -1
02-12 11:58:28.859 24447-24447/? W/ls: type=1400 audit(0.0:15259): avc: denied { getattr } for path="/vndservice_contexts" dev="rootfs" ino=5263 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:vndservice_contexts_file:s0 tclass=file permissive=0
02-12 11:58:28.869 24447-24447/? W/ls: type=1400 audit(0.0:15260): avc: denied { getattr } for path="/ueventd.rc" dev="rootfs" ino=5261 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:rootfs:s0 tclass=file permissive=0
02-12 11:58:33.859 24463-24463/? W/ls: type=1400 audit(0.0:15276): avc: denied { getattr } for path="/vndservice_contexts" dev="rootfs" ino=5263 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:vndservice_contexts_file:s0 tclass=file permissive=0
02-12 11:58:38.879 24479-24479/? W/ls: type=1400 audit(0.0:15293): avc: denied { getattr } for path="/vndservice_contexts" dev="rootfs" ino=5263 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:vndservice_contexts_file:s0 tclass=file permissive=0
02-12 11:58:43.859 24495-24495/? W/ls: type=1400 audit(0.0:15310): avc: denied { getattr } for path="/vndservice_contexts" dev="rootfs" ino=5263 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:vndservice_contexts_file:s0 tclass=file permissive=0
02-12 11:58:46.855 1583-1597/? E/memtrack: Couldn't load memtrack module
02-12 11:58:46.855 1583-1597/? W/android.os.Debug: failed to get memory consumption info: -1
02-12 11:58:46.870 1583-1597/? E/memtrack: Couldn't load memtrack module
02-12 11:58:46.870 1583-1597/? W/android.os.Debug: failed to get memory consumption info: -1
02-12 11:58:46.879 1583-1597/? E/memtrack: Couldn't load memtrack module
02-12 11:58:46.879 1583-1597/? W/android.os.Debug: failed to get memory consumption info: -1
02-12 11:58:46.888 1583-1597/? E/memtrack: Couldn't load memtrack module
02-12 11:58:46.888 1583-1597/? W/android.os.Debug: failed to get memory consumption info: -1
02-12 11:58:46.902 1583-1597/? E/memtrack: Couldn't load memtrack module
02-12 11:58:46.902 1583-1597/? W/android.os.Debug: failed to get memory consumption info: -1
02-12 11:58:46.913 1583-1597/? E/memtrack: Couldn't load memtrack module
02-12 11:58:46.913 1583-1597/? W/android.os.Debug: failed to get memory consumption info: -1
02-12 11:58:48.859 24511-24511/? W/ls: type=1400 audit(0.0:15327): avc: denied { getattr } for path="/vndservice_contexts" dev="rootfs" ino=5263 scontext=u:r:shell:s0 tcontext=u:object_r:vndservice_contexts_file:s0 tclass=file permissive=0 

 

 برای این سوال پاسخی وجود ندارد.

پاسخگویی و مشاهده پاسخ های این سوال تنها برای اعضای ویژه سایت امکان پذیر است .
چنانچه تمایل دارید به همه بخش ها دسترسی داشته باشید میتوانید از این بخش لایسنس این آموزش را خریداری نمایید .